اگرچه تحلیل مدیریت شهری این است که تغییرات ناچیز ترافیک در کل تهران پس از اجرای طرح جدید، به منزله عدم تاثیرگذاری معنادار بر ازدحام ترافیک در شبکه معابر پایتخت است، اما در عین حال مطالعه دقیق‌تر این نمودار نشان می‌دهد در ساعات غیرپیک ترافیک با اجرای طرح جدید، بر میزان ازدحام خودروها افزوده شده است.  اطلاعات منتشر شده از سوی مدیریت شهری حاکی است شاخص ازدحام ترافیک در کل شبکه معابر تهران پس از اجرای طرح ترافیک جدید از حوالی شروع ساعات غیرپیک یعنی ۹:۴۵ تا ۱۲:۳۰ با افزایش حدود یک واحد درصدی روبه‌رو شده است. این وضعیت همچنین در عصرگاه صادق بوده است. طبیعی است زمانی که پرداختی افراد بابت تردد در محدوده طرح ترافیک در ساعات غیرپیک (۱۰ تا ۱۶و پس از ۱۹) بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ارزان‌تر از زمان‌های دیگر تمام می‌شود، میل به سفر در این بازه افزایش یافته است.