افزایش ٣, ۴ درصدی ساخت واحدهای مسکونی


۱۳۹۸/۰۴/۰۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-market7

افزایش ٣, ۴ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ١٣.١ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل پاییز ٩٧ نسبت به فصل پاییز ٩۶

به گزارش ساخت یاب، بررسی نتایج طرح “گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در فصل پاییز سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد که در این مدت ۱۶‬ هزار‬ و‬ ۸۵۲‬ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‬ شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹.۹‬ درصد کاهش یافته‬ است‬ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣.۴ درصد افزایش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده که ۱۹.۲ درصد کاهش داشته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣.٣ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ بالغ بر ٣٣٧٠ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۳.۲ درصد کاهش یافته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٧.٣ درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١۴۴٣ مترمربع بوده است.

همچنین‬ در‬ کل‬ نقاط‬ شهری، در فصل پاییز پارسال‬ ۷۶‬ هزار‬ و‬ ۳۶۲‬ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‬ شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹.۶‬ درصد کاهش یافته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٣.١ درصد افزایش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است که در فصل پاییز ١٣٩٧ صادر شده و نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴ درصد کاهش یافته است.

ایسنا

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب