بزرگداشت روز فردوسی شاعر پارسی گوی ایران زمین را شادباش می گوییم


۱۳۹۷/۰۲/۲۵ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


d1736339t15130767webb

گروه ساخت یاب ۲۵ اردیبهشت بزرگداشت روز فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین را به همه فارسی زبانان و به بویژه هموطنان عزیز خجسته و شادباش  می گوید

در این خاک زر خیز ایران زمین       نبودندجز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود              وزآن کشور آزاد و آباد بود

  چو مهر و وفا بود خود کیششان       گنه بود آزار کس پیششان

همه بنده ناب یزدان پاک              همه دل پر از مهر این آّب وخاک

پدر در پدر آریایی نژاد            ز پشت فریدون نیکو نهاد

بزرگی به مردی و فرهنگ بود           گدایی در این بوم بر ننگ بود    

کجا رفت آن دانش و هوش ما            چه شد مهر میهن فراموش ما

که انداخت آتش در این بوستان        کز آن سوخت جان و دل دوستان 

چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟              خرد را فکندیم زین سان ز کار  

نبودند این چنین کشور ودین ما           کجا رفت آیین دیرین ما ؟

به یزدان پاک که این کشور آباد بود         همه جایش مردان آزاد بود

در این کشور آزادگی ارز داشت           کشاورز خود خانه و مرز داشت 

گرانمایه بود آنکه بودی دبیر            گرامی بد آنکس که بودی دلیر 

نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت           نه بیگانه جایی در این خانه داشت

از آن روز دشمن بما چیره گشت             که مارا روان و خرد تیره گشت

از آن روز این خانه ویرانه شد            که نان آورش مرد بیگانه شد 

چو ناکس به ده کد خدایی کند            کشاورز باید گدایی کند

به یزدان که گر ما خرد داشتیم             کجااین سرانجام بد داشتیم 

بسوزد در آتش گرت جان و تن          به زندگی کردن و زیستن 

اگر مایه زندگی بندگی است       دو صد بار مردن به از زندگی است

بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم               برون سر از این بار ننگ آوریم

نظر