تبلیغات بنری
 • بنر هدر روبروی لوگو
  ابعاد: 600 در 90 (بنرها به صورت چرخشی نمایش داده خواهند شد!)
 • بنر بالای ستون اصلی
  ابعاد: 500 در 90 (بنرها به صورت چرخشی نمایش داده خواهند شد!)
 • بنر ستون سمت چپ
  ابعاد: 300 در 125 (بنرها به صورت چرخشی نمایش داده خواهند شد!)
 • بنر پائین ستون سمت راست
  ابعاد: 300 در 125 (بنرها به صورت چرخشی نمایش داده خواهند شد!)