توسعه لیزینگ در ساختمان‌های بلند


۱۳۹۵/۱۰/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


dining-room-apartment

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین کنفرانس بناهای‌بلند به دبیری علمی حامد مظاهریان از ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در تهران در حالی برگزار می‌شود که دبیری گروه اقتصاد و مالی را حسین عبده‌تبریزی مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد و در این کنفرانس توسعه لیزینگ را در ساختمان های بلند مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

به گفته اعضای کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی سومین کنفرانس بناهای بلند و آنچه که در چکیده اهداف این کارگروه آمده است اینگونه مطرح شده که ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﻋﻤﺪه، باید ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﮔﺮ (Developer) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ باید ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. به همین دلیل نیز ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻮد ﺑﺮد. در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و اﻋﻀﺎی ﻣﯿﺰﮔﺮد روی موضوع لیزینگ گفتگو خواهند کرد ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه‌ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺰا از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺎل‌ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین، بحث در مورد ﻧﻘﺶ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦ  و اینکه ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ مباحثی مطرح می شود. ﺑﻪ ﻋﻼوه ، سوالاتی از این دست که  آﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﯾﺎ خیر؟ ﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ باید  اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺ‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی باید ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ از دیگر موضوعات و  سوالاتی است که در مورد آن بحث خواهد شد.

گفتنی است، بهروز ملکی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیل‌گر بین‌المللی سرمایه‌گذاری (CIIA) و دکتر میثم رادپوردکتری مدیریت مالی از دانشکدۀ حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی دیگر اعضای کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی سومین کنفرانس بناهای بلند هستند که ۲۸ تا ۳۰ دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب