دستورالعمل طراحی فنی نمای ساختمان‌ها ابلاغ شد


۱۳۹۵/۰۷/۱۴ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


«دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» ابلاغ شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما برای مقاومت در برابر عوامل مختلف و نیز شیوه اجرای نماهای متداول ساختمان در کشور را همراستا با ضوابط بین‌المللی ارائه کرده است. این دستورالعمل مشتمل بر ۸ فصل است که در فصل اول انواع نماهای متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. در فصل دوم الزامات کلی اجزای نما و در فصل سوم بارهای وارد بر نما و معیارهای پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم نیز به ترتیب الزامات طراحی و اجرای نماهای متداول مشتمل بر نمای سنگی، آجری، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است. رعایت الزامات این دستورالعمل موجب پایداری نما می‌شود و مادام که دیوار پشتیبان نما پابرجا است، نما نیز دچار آسیب و فروریزش نخواهد شد.

دنیای اقتصاد

نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب