مدارکی که همیشه باید در زونکن کارگاه داشت؟


۱۳۹۵/۰۶/۱۰ Facebook Twitter LinkedIn Google+ دانستنیهای ساخت و ساز , مقالات صنعت ساختمان


دانلود (2)

۱)تصویر پروانه ساختمانی

۲)نقشه های اجرایی پروژه ( هر ۴ رشته )

۳)تصویر پروانه اشتغال به کار ناظر

۴)تصویر پروانه اشتغال به کار مجری

۵)قرارداد مالک و مجری

۶)معرفی نامه ی سرپرست کارگاه از طرف مجری طی نامه رسمی با رونوشت به سازمان

۷)تصویر پروانه اشتغال به کار سرپرست کارگاه

۸)معرفی نامه مسئول ایمنی کارگاه از سوی مجری ( ساختمان های با متراژ بیش از ۳۰۰۰ مترمربع یا با ارتفاع بیش از ۱۸ متر )

۹)برنامه زمان بندی پروژه

۱۰)گزارش های مرحله ای ناظر ( انطباق گزارشات با وضعیت موجود کارگاه )

۱۱)عکس های مراحل اجرایی کار ( خصوصا آیتم هایی که پوشیده میشود )

۱۲)گزارش های روزانه کارگاه

۱۳)اصل بیمه های کارفرما در مقابل کارگر ، مسئولیت مدنی ثالث ساختمانی و بیمه تضمین کیفیت

۱۴)نتایج آزمایشات بتن ، جوش و……

۱۵)تمامی صورت مجالس کارگاهی ، خصوصا صورت جلسات مربوط به ایمنی کارگاه و بخش هایی که پوشیده می شود.
١۶) اخطاریه های شهرداری و سایر ادارات ذیربط به کارگاه

بدیهی است تهیه زونکن کارگاهی جزو وظایف و مسئولیت های مجری و کنترل آن در بازدید های دوره ای به عهده ناظر پروژه ( ناظر هماهنگ کننده) در نظارت های ۴ رشته می باشد و عدم دسترسی مراجع صدور پروانه و شناسنامه فنی به آن و یا نقص مدارک به منزله تخلف محسوب می شود.

نظر