ساخت دستگاه مسیریابی آتش‌نشان در میان حریق

بیمه ملت

این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی – کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می شود.

برخی از رایج ترین انواع این بیمه نامه عبارتند از:
بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی صدمات مالی و آسیب های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از حوادثی است که در حین عملیات تخریب، گودبرداری، اجرای پی، و دیگر کارهای ساختمانی است. با خرید این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار (که می تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه ساختمانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات عمرانی
گاهی در جریان انجام عملیات عمرانی، صدمات مالی و آسیب های بدنی به اشخاص ثالث وارد می‌آید که ناشی از عملیاتی مانند سدسازی، نصب و لوله گذاری، راه سازی، محوطه سازی، جدول بندی و سایر کارهای عمرانی است. با خرید این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار (که می تواند صاحبکار یا پیمانکار پروژه عمرانی باشد) در قبال اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه های عمرانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی
در یک حادثه آتش سوزی، علاوه بر خسارت هایی که به ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی وارد می آید، احتمال اینکه دامنه آتش سوزی گسترده شده و سبب وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث و اموال اشخاص ثالث که در مجاورت مورد بیمه آتش سوزی قرار دارند گردد، وجود دارد. از آنجا که در بیمه نامه آتش سوزی، صرفاً خسارت وارد به ملک یا اموال مورد بیمه تحت پوشش قرار داده می شود، چنین آسیب ها و صدماتی که به اشخاص ثالث یا اموال اشخاص ثالث وارد می آیند، در بیمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت. از اینرو، بیمه گذار بیمه نامه آتش سوزی می تواند به دنبال خرید بیمه نامه آتش سوزی، اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نیز بنماید. در این بیمه نامه، چنانچه منشأ و علت بلافصل بروز حادثه ای که از ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی گسترش یافته و منجر به وارد آمدن آسیب بدنی یا صدمات مالی به اشخاص ثالث و احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار گردیده است، یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه آتش سوزی باشد، این گونه خسارت ها با رعایت شرایط بیمه نامه و سقف تعهدات بیمه نامه، در تعهد بیمه گر قرار می گیرد.