آغاز کاهش تقاضا در بازار فولاد و نگرانی از کاهش صادرات