سناریوهای ضعیف و محتمل برای «قیمت مسکن تا نیمه سال»
house.market.sakhtyab.9
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سناریوهای ضعیف و محتمل برای «قیمت مسکن تا نیمه سال»
معمای تازه‌ای در بازار مسکن با منشأ «پساانتخاباتی» شکل گرفته است. بررسی‌ها درباره نحوه اثرپذیری متغیرهای ملکی از «تغییر دولت» نشان می‌دهد این رخداد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند رفتارها در بازار ملک متن کامل