ارتقای کیفیت ساخت و ساز، مهمترین راهبرد تحقق اهداف توسعه پایدار
ezadi.sakhtyab
۱۳۹۵/۱۱/۱۸
ارتقای کیفیت ساخت و ساز، مهمترین راهبرد تحقق اهداف توسعه پایدار
مدیرعامل شرکت‌عمران و بهسازی شهری ایران می‌گوید: تنها شرط تحقق توسعه پایدار در بافت‌های ناکارآمد و ضعیف شهری، داشتن رویکردی یکپارچه،جامع و همزمان به شرایط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی این محدوده‌ه متن کامل