جلوی اجاره دادن مدرک مهندسیان را می‌گیریم
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
جلوی اجاره دادن مدرک مهندسیان را می‌گیریم
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می‌دهند، گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک متن کامل