بازآفرینی شهری، موضوع همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی
baftefarsoudeh4
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بازآفرینی شهری، موضوع همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی
درحالی که بازآفرینی شهری در سال های اخیر به یکی از گفتمان‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده، نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ آبان ماه امسال در شبستا متن کامل
نهادسازی در بخش مسکن
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ اخبار مسکن
هر چند بخش مسکن کشور با سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است؛ با این حال، فهرست بلند مشکلات این بخش، حاکی از ساختار متصلب سیاست‌گذاری در بخش مسکن بوده و به‌تبع، نوگرایی و متن کامل