ورود مدرن‌ترین هواپیمای برجامی به کشور تا چند روز دیگر