آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیات دولت
shenasname.sakhteman
۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیات دولت
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آیین نامه جدید کنترل ساختمان در دستور کار هیات دولت است، تاکید کرد، تصویب و اجرای این آیین نامه به نفع افرادی خواهد بود که به صورت حرفه ای در متن کامل