بازار فولاد ایران تحت تاثیر افزایش قیمت فولاد در دنیا قرار نگرفت