فرمول شراکت سازنده‌های بخش خصوصی در بزرگ‌ترین بازار مشارکت