زمان مناسب خرید مسکن
house.markets
۱۳۹۵/۰۹/۱۲
زمان مناسب خرید مسکن
۷ نشانه قابل اتکا در بازار مسکن، از فراهم بودن فرصت نسبی خرید برای تقاضای مصرفی حکایت دارد. شرایط فعلی معاملات ملک نشان می‌دهد منافع اقتصادی خریداران مصرفی در حداقل یک فصل باقیمانده از سال ۹۵، هر چند متن کامل