اراضی مسکن اجتماعی آماده واگذاری به تمامی ارگان‌هاست