نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از مرداد کلید می‌خورد