افزایش تسهیلات مسکن مهر تاثیر زیادی در تکمیل واحد‌های باقیمانده دارد