شرایط استفاده انبوه سازان از تسهیلات ساخت بدون سپرده