تعدیل ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نیروی حقوق‌بگیر شهرداری تهران
hanachi.1
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعدیل ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نیروی حقوق‌بگیر شهرداری تهران
۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نیروی حقوق‌بگیر شهرداری تهران تعدیل شدند. پیروز حناچی شهردار تهران در قالب مصاحبه‌ای با روزنامه رسمی این مجموعه از کاهش ۲ هزار و ۸۰۰ نیروی حقو‌ق‌بگیر مجموعه شهرداری تهران از آذرما متن کامل