توانمندسازی محله‌های کمتر برخوردار شهر تهران
baftefarsoodeh-4
۱۳۹۸/۰۷/۰۵
توانمندسازی محله‌های کمتر برخوردار شهر تهران
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، یکی از اهداف مدیریت شهری در دوره جدید را کاستن فاصله میان شمال و جنوب شهر می‌داند و معتقد است راه عملی کاستن این فاصله توانمندسازی محله‌های کم متن کامل