حذف مهم‌ترین بند‌ آیین‌نامه تیرچه، اقدامی رو به عقب است