undermiddle500
شهرهای ایران و توافق پاریس
construction-law
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت
وزیر راه و شهرسازی با تاکید برآنکه وزارت راه وشهرسازی در پی اصلاح بنیادین در حوزه ساختمان است گفت: آیین‌نامه کنترل ساختمان بیش از ۶ ماه است که در امور زیربنایی دولت در حال بررسی است تا مهندسان پاسخگوی متن کامل