گرانی مسکن خط فقر در شهرهای بزرگ را بیشتر کرد
فقر
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
گرانی مسکن خط فقر در شهرهای بزرگ را بیشتر کرد
به گزارش ایسنا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از رشد ۲۵ درصدی خط فقر تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ خبر داده است؛ امری که یک اقتصاددان علت اصلی افزایش آن در شهرهای بزرگ را گران شدن مسکن در ماه‌های گذ متن کامل