دستگیری ۳۴ زمین‌خوار و رفع تصرف از ۳۹۳ هکتار
house.sakhtyab.com5
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
با اقدامات قانونی و حفاظتی عرصه برای زمین‌خواران تنگ می‌شود؟
تصرف زمین‌های ملی و دولتی توسط افراد سودجو می‌تواند با تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی و اقدامات حفاظتی که قرار است از ابتدای سال آینده ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر را تحت پوشش قرار دهد به حداقل برسد. متن کامل