سازنده‌ها و خریداران مسکن در مناطق کلنگی منتظر وام مصوب