تولید و عرضه مسکن با تکیه بر بخش خصوصی و تسهیلگری دولت
eslami.mohamad.
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تولید و عرضه مسکن با تکیه بر بخش خصوصی و تسهیلگری دولت
تولید و عرضه مسکن با تکیه بر بخش خصوصی و تسهیلگری دولت، برنامه این بخش برای دو سال آینده است. در این دو سال ۹۰۰ هزار واحد شامل ۵۰۰ هزار مسکن مهر باقیمانده و ۴۰۰هزار مسکن در قالب طرح «اقدام ملی» است. ب متن کامل