در ساخت مسکن مهر سر پل ذهاب ضوابط و معیارهای ساخت و ساز رعایت نشده است