undermiddle500
سفته‌بازهای ملکی فروشنده شدند؛ گروهی از خریداران به بازار آمدند