نقطه کور زیست‌پذیر کردن شبانه پایتخت و تجربه جهانی
ziste.shabane.tehran.1
۱۳۹۸/۰۴/۲۱
نقطه کور زیست‌پذیر کردن شبانه پایتخت و تجربه جهانی
«تهران‌گردی در شب» آن هم به شکل محدود،‌ به مانع «اختلاف‌نظر اساسی بین دولت و شهرداری» برخورد کرده است. اوایل امسال مدیریت شهری تصویب کرد در معابری از مناطق پرجمعیت تهران که استعداد «تفریح شبانه» را د متن کامل