تفاهم نامه سه جانبه شهرداری، دولت و بخش خصوصی برای نوسازی بافت های فرسوده