اتمام مسکن مهر پردیس طی یک سال با اعتبار دو هزار میلیاردی