عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان
shenasname.sakhteman
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
تشریح تفاوت‌های شناسنامه فنی وملکی و شناسنامه فنی ساختمان
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، تفاوت‌های شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی ساختمان را تشریح کرد و گفت: منشا قانونی «شناسنامه فنی و ملکی»، قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و منشا متن کامل