راه اندازی مرکز نوآوری شهری مدلی مناسب برای سایر شهرهای کشور است