تلاش برای انتقال تجربه کره‌ در تأمین مالی شهرهای هوشمند