مشکل صنعت سیمان با افزایش ۱۲ درصد قیمت برطرف نخواهد شد