استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق یکم در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن