بنیاد مسکن برنامه اجرای طرح مسکن اجتماعی را آماده کرده است