مقاومت فروشندگان در بازار مسکن
house.markets
۱۳۹۵/۰۹/۱۲
زمان مناسب خرید مسکن
۷ نشانه قابل اتکا در بازار مسکن، از فراهم بودن فرصت نسبی خرید برای تقاضای مصرفی حکایت دارد. شرایط فعلی معاملات ملک نشان می‌دهد منافع اقتصادی خریداران مصرفی در حداقل یک فصل باقیمانده از سال ۹۵، هر چند متن کامل
پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ اخبار مسکن
سطح پاییزی «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران، اندازه‌گیری شد. میانگین «پیش‌ قیمت» مسکن در ۹ منطقه شاخص پایتخت، حاوی سه پیام به اضلاع اصلی بازار معاملات ملک است و نشان می‌دهد هم‌اکنون امکان دریافت متن کامل