اسلامیان از ریاست هیات مدیره فولاد مبارکه اصفهان کناره گیری کرد