تاثیر افزایش قیمت سیمان بر قیمت مسکن
cement
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تکذیب هرگونه افزایش قیمت سیمان در بازار
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تکذیب هرگونه افزایش قیمت سیمان در بازار، خاطرنشان کرد: امروز قیمت سیمان در کل کشور مطابق با قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ است، زیرا تولید در مقایسه با میزان تقاضا بال متن کامل