از نقشه جدید دولت برای بازار ملک رمزگشایی شد
house.sakhtyab.22.
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
از نقشه جدید دولت برای بازار ملک رمزگشایی شد
نقشه‌ای که دولت برای تغییرجهت «خریدهای سرمایه‌ای از بازار مسکن» در نظر گرفته‌، قرار است از مسیر بازار سرمایه به اجرا دربیاید. اما ضعف آگاهی درباره جزئیات نقشه باعث شده است تعابیر مختلفی از جمله «بورس متن کامل