مالیات نقل و انتقال در مناطقی از پایتخت مشمول تخفیف شد