جزئیات حمایت بانک مسکن از ایده های مالی و ساختمانی