کم‌محلی موجران به نرخ ۲۵ درصد
house.sakhtyab.com111
۱۳۹۸/۰۷/۰۹
برخی مستاجرها، بخشی از تورم اجاره را دور زدند
ابعاد رشد اجاره‌بها طی بهار امسال در استان‌های مختلف، کاملا متفاوت بود؛ اما چون در همه شهرها هزینه مستاجر بودن از توان مستاجران ماندن سبقت گرفت، فشار اجاره‌بها برای غالب اجاره‌نشین‌ها به یک اندازه احس متن کامل