واگذاری ۲۰۰۰ واحد مسکونی به خانواده‌های محروم و دارای معلول در استان تهران