معادلات بازار مسکن پس از سخنرانی رییس جمهوری امریکا
trump-house-sakhtyab
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
معادلات بازار مسکن پس از سخنرانی رییس جمهوری امریکا
سهم «سخنرانی جمعه‌شب رئیس‌جمهوری آمریکا» در معادلات بازار مسکن ایران، از سه زاویه «برداشت کارشناسی»، «جو روانی» و «بازارهای رقیب» قابل محاسبه و تحلیل است که نتایج مشترک آن، از «سبک وزنی ترامپ» در معام متن کامل